Търсене
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нормативна уредба
НОРМАТИВИ


Общ устройствен план на град София и Столична община - две карти.

Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Закон за централния професионален регистър на физическите и юридическите лица, извършващи строителство

Закон за устройството и застрояването на Столичната община

Закон за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София

Закон за регионалното развитие

Закон за устройство на територията

Правилник за устройството и реда на работата на Комисията по оправомощаване на лица, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството

Закон за обществените поръчки

Закон за собствеността

Закон за местните данъци и такси

Закон за административно-териториалното устройство на Република България

Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

Закон за опазване на околната среда

Закон за националната стандартизация

Закон за държавните такси

Закон за техническите изисквания към продуктите

Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Договор за паричен заем

Договор за заем за потребление

Договор за изработка

Консултантски договор

Договор за поръчка

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за енергетиката

Закон за защита от шума в околната среда

Закон за защита на потребителите

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Закон за енергийната ефективност

Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност

Наредба № 2 от 28.05.2004 г. за топлоснабдяването

Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Наредба № 18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите

НАРЕДБА № 21 от 12.11.2004 г. за обследване за енергийна ефективност

Наредба № 20 от 12.11.2004 г. за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване на информация